گمرک

سازمان جهاني گمرك ، ساختار و كنوانسيونهاي آن
مركز جهاني تخصص هاي گمركي
گمرك نهادي حياتي براي ”حاكميت خوب“ ۱ تأمين رفاه و كاميابي شهروندان و حفاظت از منافع جامعه محسوب مي شود.
سازمان جهاني گمرك از طريق ايجاد و توسعه محيط گمركي درستكار،‌شفاف و قابل پيش بيني به حمايت و حفاظت از اجتماع و ثروت اقتصاد ملي كمك مي نمايد. اين امر به تجارت قانوني بين المللي رونق داده و اين امكان را به وجود مي آورد كه در قبال كارهاي غيرقانوني اقدامات مؤثري صورت گيرد.

مأموريت سازمان جهاني گمرك
سازمان جهاني گمرك، يك سازمان مستقل بين المللي است كه مأموريت آن بهبود كارايي و اثر بخشي گمركات است . اين سازمان در سال ۱۹۵۲ تحت عنوان شوراي همكاري گمركي تأسيس گرديد و با دارا بودن ۱۵۹ دولت عضو ، تنها سازمان جهاني ذيصلاح در امور گمركي مي باشد.
سازمان جهاني گمرك در راستاي اجراي مأموريت خود:
– ابزارهاي بين المللي را براي بكارگيري هماهنگ و يكسان رويه ها و سيستم هاي كارا و ساده شده گمركي حاكم بر نقل و انتقال كالاها، مسافران و وسائل نقليه در طول مرزهاي گمركي ايجاد،‌حفظ، حمايت و گسترش مي دهد.
تلاشهاي اعضا براي همگامي و پيروي از مقرراتشان را از طريق كوشش درجهت به حداكثر رساندن سطح اثر بخشي همكاري اعضا با يكديگر و با سازمانهاي بين المللي باهدف مبارزه با تخلفات گمركي و ساير تخلفات معاملاتي،‌ تقويت مي نمايد.
– از طريق گسترش ارتباطات و همكاريهاي ميان اعضاء و با ساير سازمانهاي بين المللي، ترويج درستكاري، توسعه منابع انساني ، شفاف سازي، بهبود مديريت و روشهاي كاري گمركات و بهره گيري از بهترين شيوه ها، به اعضا در تلاشهايشان براي مواجهه با چالشهاي جديد محيط تجاري و تطابق با شرايط در حال تغيير،‌كمك مي نمايد.
مختصري در مورد تاريخچه
تاريخ سازمان جهاني گمرك از سال ۱۹۴۷ هنگامي كه در سيزدهمين اجلاس دولتهاي اروپائي، كميته همكاريهاي اقتصادي اروپا با تشكيل يك ”گروه مطالعاتي“ موافقت نمود، شروع گرديد. اين گروه امكان تأسيس يك يا چند اتحاديه گمركي اروپايي را براساس اصـول ”موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ۱“ (گات)‌ مورد بررسي قرار داد.
در سال ۱۹۴۸ ، گروه مطالعاتي مزبور دوكميته تشكيل داد: ۱- كميته اقتصادي ۲- كميته گمركي. كميته اقتصادي ”سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه ۲“ گرديد و كميته گمركي تبديل به شوراي همكاريهاي گمركي ۳ شد.
در سال ۱۹۵۲ كنوانسيون تأسيس شوراي همكاري گمركي رسمأ به اجرا گذاشته شد.
”شورا“ هيأت اجرايي شوراي همكاري گمركي بوده و جلسه افتتاحيه شورا در ۲۶ ژانويه ۱۹۵۳ در بروكسل برگزار گرديد. هيأتهاي نمايندگي هفده كشور اروپايي در اولين اجلاس شوراي همكاري هاي گمركي ، شركت كردند.
پس از چند سال شمار اعضا افزايش يافت و در سال ۱۹۹۴ شورا نام ”سازمان جهاني گمرك“ را به عنوان سازمان كاري اين شورا،‌ انتخاب كرد تا به طور واضح نشان دهد كه واقعأ به يك نهاد بين المللي جهاني تبديل شده است . در حال حاضر گمركات ۱۸۰ كشور، عضو آن است كه در سرتاسر دنيا در حال فعاليت بوده و درمراحل مختلف توسعه اقتصادي قراردارند. امروزه ،‌اعضاي سازمان جهاني گمرك مسئوليت پردازش بيش از ۹۸ درصد از تجارت بين المللي را بر عهده دارند.
ايران در بيست و سوم مرداد سال ۱۳۳۸ به عضويت سازمان جهاني گمرك درآمده است .