گواهینامه ها

اخذ مجوز استاندارد گمرك (COI) برای كالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری واردات
كالاهای وارداتی به دو دسته كالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری و كالاهای غیر مشمول تقسیم بندی می‌شوند. جهت ترخیص كالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری از كلیه گمركات كشور ارائه گواهی بازرسی (Certificate Of Inspection) ضروری می‌باشد. جهت صدور این گواهی باید كالای وارداتی مورد بازرسی قرار گیرد كه به دو روش زیر قابل انجام است:


۱- بازرسی در مبدا
بازرسی پیش از حمل جهت ارزیابی انطباق كالا است كه در مبدا (قبل از حمل كالا) توسط یكی از شركتهای بازرسی تایید صلاحیت شده در حوزه و دامنه فعالیت متناسب با بازرسی محموله موردنظر، انجام می شود. شركت بازرسی پس از دریافت اسناد خرید كالا از طرف وارد كننده و با رعایت كلیه الزامات مندرج در استانداردهای ملی و بین المللی قابل قبول نسبت به ارزیابی انطباق كالا و صدور گواهینامه بازرسی (COI) اقدام می نماید.
۲- بازرسی در مقصد
در صورتی كه بازرسی كالا در مبدا انجام نشده باشد، نمونه برداری در مقصد انجام شده و نمونه برای یكی از آزمایشگاه‌های آكرودیته (همكار سازمان ملی استاندارد ایران) ارسال می‌گردد و در صورت انطباق كالا با استاندارد های مورد نظر كالا قابل ترخیص می‌باشد.
كلیه هماهنگی ها و بررسی اطلاعات فنی جهت بازرسی كالاهای وارداتی در مبدا و مقصد توسط گروه متخصصان استاندارد كالا برای شما بازرگانان محترم صورت می‌پذیرد.